Състав на минералната вода

1.1. Аниони mg/l 1.2. Катиони mg/l 1.3. Микрокомпоненти mg/l
F 15,0 NH4 0,0 Арсен 0,003
Cl 12,2 Li 0,030 Антимон < 0,005
Br - Na 154,9 Кадмий < 0,001
J - K 7,00 Манган < 0,05
SO4 18,5 Ca 8,0 Мед < 0,002
CO3 0,0 Mg 0,0 Никел 0,003
HCO3 353,9 Fe - Олово < 0,005
HSiO3 0,0 Mn - Селен < 0,005
S 0,0 Хром < 0,002
NO3 0,0 Цинк 0,002
NO2 0,00 Желязо 0,05
HPO4 0,04 Сума: 169,9 Естествен уран 3,0.10 -7 gU/l
Сума: 399,6 H2SiO3 91,9 ml/l Радии 236 0,003 Bg/l
Сух остатьк при 1800 Cо 0,407 g/l Минерализация 671,392 mg/l Обща β - радиоактивност 0,393 Bq/l
Електропроводимост 676 µS/cm Въглероден двуокис 0,0 mg/l
pH 7,60 Сероводород 0,0 mg/l
1.4. Микробиологични показатели mg/l
Микробно число при 22 о и 37 оC
5,2
Колиформи при 37 oC
0
Ешехирия коли
0
Ентерококи 0
Сулфитредуцирани слостридии
0
Псеудомонас аерутиноза 0
Заключение:

Общата минерализация на водата е 0,661 г/л. Характеризира се като хомотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатно-натриева, флуорна и салициева с алкална реакция, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. Водата има устойчив физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на БДС 14947-80, Наредба № 14 за курортнине ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79 от 1987г.,изм. Бр. 18 от 1992г., изм. И доп. Бр. 12 от 1995г.) и наредба № 6 за бутилиране на натурални минерални води, с изключение на показателя флуор (15 mg/l).

Свойства:

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се дължат на комплексното действие на нейните лечебни фактори – наличните химични компоненти и специфично действащите съставки (преди всичко количествено значимите, с фармакодинамичен ефект флуорни и хидрокарбонати йони и метасилициева киселина).

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при остеопороза от различен произход и при бавно зарастване на костни фрактури. Профилактично влияе срещу кариеси с дневна доза не надвишаваща 1 mg флуор на ден. За питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени дозировки и методики ( количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс). При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните групи заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни ставни заболявания), травматологично-ортопедични (състояния след фрактури, луксации и др.), неврологични (неврити, радикулити, плексити, невралгии, дископатии и др.), гинекологични (хронични аднексити, ендометрити, параметрити и др.)- Натуралната минерална вода “Павел баня” от минерален водоизточник „Сондаж № 3 ВКП” находище на минерална вода „ Павел баня”, гр. Павел баня, община Павел баня, Старозагорска област, може да се използва по следните предназначения:

За балнеолечение и балнеопрофилактика (питейно и външно).

За използване за лечебни или лечебно-профилактични цели (зъбен кариес, остеопороза), като натурална минерална вода на водоизточника, или в бутилиран вид, при задължително обявяване на наднорменото флуорно съдържание, предназначението и ограниченията при питейна консумация.

Минералната вода не е подходаща за свободна питейна употреба и бутилиране за трапезни цели.